TBM且发行桥组装基本顺序


     
      发行垫高区域。
     发行钢结构件。
     批评工作平台、人行道、爬梯。
     批评液压泵站及其控制装置。
     批评液压油箱。
     批评单轨起重机。
     批评发行装置及发行系统。
     批评上部工作平台且中间部件。
     批评轮组。
     发行内机架。
     批评下部钢结构件。
     批评注浆系统。
     批评润滑脂泵。
     批评材料发行平台。
     批评平台及钢轨支架。
     批评钢架运输机构。
     批评材料起重机。
     批评发行室。
     批评液压系统。
     批评电气系统。
     批评钢轨起重机。
     批评材料起重机。
     批评发行桥胶带输送机。
     批评气、水供应系统。